Tài Liệu

1. TÀI LIỆU TIẾNG ANH:

1.2. File MP3 nghe:

1.2.1 Tiếng anh Trình độ A:

+ Test  1 - Click Download           + Test 11 - Click Download
+ Test  2 - Click Download           + Test 12 - Click Download
+ Test  3 - Click Download           + Test 13 Click Download
+ Test  4 - Click Download           + Test 14 - Click Download
+ Test  5Click Download           + Test 15 - Click Download
+ Test  6 - Click Download           + Test 16 - Click Download
+ Test  7 - Click Download           + Test 17 - Click Download
+ Test  8Click Download           + Test 18 - Click Download
+ Test  9 - Click Download           + Test 19 - Click Download
+ Test 10Click Download          + Test 20 - Click Download

1.2.2 Tiếng anh Trình độ B:

+ Test  1 - Click Download           + Test 11 - Click Download
+ Test  2 - Click Download           + Test 12 - Click Download
+ Test  3 - Click Download           + Test 13 - Click Download
+ Test  4 - Click Download           + Test 14 - Click Download
+ Test  5 - Click Download           + Test 15 - Click Download
+ Test  6 - Click Download           + Test 16 - Click Download
+ Test  7 - Click Download           + Test 17 - Click Download
+ Test  8 - Click Download           + Test 18 - Click Download
+ Test  9 - Click Download           + Test 19 - Click Download
+ Test 10 - Click Download          + Test 20 - Click Download

1.2.3 Tiếng anh Trình độ C:

+ Test  1 - Click Download           + Test 11 - Click Download
+ Test  2 - Click Download           + Test 12 - Click Download
+ Test  3 - Click Download           + Test 13 - Click Download
+ Test  4 - Click Download           + Test 14 - Click Download
+ Test  5 - Click Download           + Test 15 - Click Download
+ Test  6 - Click Download           + Test 16 - Click Download
+ Test  7 - Click Download           + Test 17 - Click Download
+ Test  8 - Click Download           + Test 18 - Click Download
+ Test  9 - Click Download           + Test 19 - Click Download
+ Test 10 - Click Download          + Test 20 - Click Download

1. TÀI LIỆU TIN HỌC:

1.2. File Bài Tập Microsoft Office Word +Excel + Access 2007:

1.2.1 Tin Học Trình Độ A:

+ Test 01 - CLick Download           + Test 06 - Click Download
+ Test 02 - CLick Download           + Test 07 - Click Download
+ Test 03 - CLick Download           + Test 08 - Click Download
+ Test 04 - CLick Download           + Test 09 - Click Download
+ Test 05 - CLick Download           + Test 10 - Click Download

1.2.1 Tin Học Trình Độ B:

+ Test 01 - Click Download           + Test 06 - Click Download
+ Test 02 - Click Download           + Test 07 - Click Download
+ Test 03 - Click Download           + Test 08 - Click Download
+ Test 04 - Click Download           + Test 09 - Click Download
+ Test 05 - Click Download           + Test 10 - Click Download

>>> Xem Video Hướng Dẫn Ôn Tập Tin Học << Tại Đây


0 nhận xét:

Đăng nhận xét